Stadgar

 

 

NORDISKA BYGGNADS- OCH TRÄARBETAREFEDERATIONEN

802002-4728

 STADGAR gällande 16 november 2016

§1

Namn och säte

Mom 1. Federationens namn är Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen.

Mom 2. Federationens säte är Stockholm, Sverige.

§ 2

Verksamhetsområde och ändamål

Mom 1. Till federationen kan anslutas alla förbund inom byggnads-, trä- och skogsbranscherna i Danmark inklusive Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige som tillhör Internationella Byggnads- och Träarbetar-Internationalen (BTI). Förbund kan också anslutas med den del av sitt medlemsantal med vilket förbundet tillhör BTI.

Mom 2. Federationen skall samordna nordiska fackliga ståndpunkter i europeiska och globala frågor. Federationen skall även utbyta information om medlemsförbundens arbete nationellt med fackliga kärnfrågor och samordna frågor som berör arbete över gränserna inom Norden.

Mom 3. Federationen skall förmedla ekonomiskt stöd till förbund, som på grund av konflikt är i behov av sådant.

§ 3

Medlemskap, anslutning och uteslutning

Mom 1. Förbund som önskar erhålla medlemskap i federationen skall tillställa styrelsen skriftlig ansökan. I ansökan skall anges om medlemskapet inte berör hela förbundet, inom vilket område och med vilket medlems­antal förbundet ansöker medlemskap. Ansökan skall innehålla uppgifter om förbundets verksamhetsområde, medlemsantal, stadgar och de två senaste årens verksamhetsberättelser. Innan anmälan behandlas av styrelsen begär styrelsen in yttrande från medlemsförbunden i samma land. Federationens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas och från vilket datum medlemskapet skall gälla.

Mom 2. Medlemsförbund som önskar utträda ur federationen med hela eller delar av förbundets medlemsantal, skall senast 12 månader före ett årsskifte tillställa styrelsen skriftlig utträdesansökan. Utträde beviljas endast vid årskifte. Förbund som utträder ur federationen kan inte återfå erlagd medlemsavgift eller någon del av federationens tillgångar.

Mom 3. Förbund, som uppsåtligen bryter mot stadgarna eller begår handlingar som strider mot federationens intressen, utesluts av federationens styrelse ur federationen. Innan beslut fattas skall förbundet som beslutet kommer att gälla ges möjlighet att avge genmäle till styrelsen.

§ 4

Ekonomiskt stöd vid konflikt

Mom 1. Medlemsförbund kan vid omfattande och långvarig arbetskonflikt erhålla ekonomiskt stöd från andra medlemsförbund.

Mom 2. Framställningen görs till federationens styrelse och den skall innehålla motivet för lånet, storleken på lånesumman samt förslag till återbetalning av lånet.

Mom 3. Stöd ges i form av räntefritt lån efter rekommendation av federationens styrelse. Stöd kan ges också i form av anslag. Lån eller anslag skall förmedlas genom federationen.

Mom 4. Förbund som erhållit lån genom federationens förmedling är skyldigt att påbörja återbetalning av lånet senast sex månader efter konfliktens avslutande. Om detta medför stora svårigheter skall förbundet begära hos federationens styrelse överläggningar om sättet för återbetalning.

Mom 5. Förbund som har långvarig eller omfattande konflikt skall hålla federationens styrelse underrättad härom.

 

§ 5  

Organisation

 Mom 1. Federationens beslutande organ är 1. Generalförsamlingen 2. Styrelsen

Mom 2. Federationens löpande verksamhet bedrivs i arbetsgrupper. Styrelsen tillsätter arbetsgrupper samt fastställer arbetsuppgifter och tidsramar.

 

§ 6Generalförsamlingen

Mom 1. Generalförsamlingen skall hållas före november månads utgång vart annat år. Kallelsen till generalförsamlingen sänds skriftligt senast 4 månader före möte. Tid och plats fastställs av styrelsen.

Mom 2. Extraordinarie generalförsamling hålls när styrelsen anser att anledning föreligger eller då fem förbund med sammanlagt minst 20 % av federationens medlemstal så begär. Kallelsen till extraordinarie generalförsamling sänds skriftligt senast en månad innan mötet. Extraordinarie generalförsamling får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Mom 3. Styrelsen skall utsända styrelsens och revisorernas berättelser och förslag från styrelse senast två veckor före generalförsamlingen till förbunden.

Mom 4. Varje medlemsförbund äger rätt att utse en deltagare till generalförsamlingen. Medlemsförbund äger också rätt att med stöd av fullmakt företrädas på generalförsamlingen av en representant från ett annat medlemsförbund. Varje förbund betalar självt alla kostnader för sina deltagare.

Mom 5.   Generalförsamlingen har till uppgift att:

– behandla verksamhets- och revisionsberättelser

– besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

– behandla förslag från styrelsen – behandla och besluta om stadgeförändringar på förslag från styrelsen

– välja federationens styrelse bestående av max två representanter per land samt två ersättare. Valbara till styrelseposterna är huvudsakligen[1] förbundslednings representanter

– utifrån styrelsen välja federationens ordförande

– välja en revisor och en ersättare

Mom. 6 Nomineringar till styrelseledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före generalförsamlingen. Medlemsförbund som önskar fråga behandlad på ordinarie generalförsamling skall anmäla frågan till styrelsen senast 2 månader före generalförsamlingen.

Mom 7. Varje förbund är berättigat till en röst på generalförsamlingen.

 

§ 8

Verksamhetsredovisning

Mom 1. Federationens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter årsskiftet.

Mom 2. Styrelsen skall varje år upprätta en verksamhetsberättelse som ska uppta förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Verksamhetsberättelsen skall föreläggas generalförsamlingen för beslut.

Mom 3. Anslutet förbund är skyldigt att tillställa federationens styrelse begärd information.

 

§ 9

Revision

Mom 1. Federationens räkenskaper och förvaltning granskas av en intern revisor. Revisorern skall vara bosatt i det land där federationen har sitt säte. Därtill granskas räkenskaperna och förvaltningen av en auktoriserad revisor.

 Mom 2. Revisoren avlägger rapport om granskningen av räkenskaperna till styrelsen och generalförsamlingen. Vid revisionen skall tillses att fattade beslut inte strider mot federationens stadgar eller mot beslut fattade med stöd av stadgarna samt att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade, att bokförda bank­tillgodohavanden överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked och federationens tillgångar inte upptagits över sitt värde. Revisorern kan även under löpande verksamhetsår företaga granskning och inventering utan att på förhand därom underrätta kassör eller styrelse.

Mom 3. Årsrevision skall vara verkställd och revisions­berättelse lämnad till styrelsen inom en månad från den dag då bokslutet överlämnades till revisoren.

§ 10

Överflyttning av medlemskap mellan förbund anslutna till federationen

Medlem i ett förbund som erhållit arbete inom annat förbunds verksamhetsområde som tillhör federationen har rätt att utan inträdesavgift överflytta sitt medlemskap.

§ 11

Upplösning

Mom 1. Federationen kan inte upplösas med mindre än att fem sjättedelar av de anslutna förbunden är ense om beslutet. Om federationen upplöses skall tillgångarna fördelas mellan förbunden i proportion till deras medlemsantal.

Mom 2. Beslutet om upplösning av federationen kan endast tas på generalförsamling eller extra ordinarie generalförsamling.

______

1  Ett förbund som har särskilda skäl kan dock välja en annan ledande representant med mandat att fatta beslut.